‘กรมชลประทาน’ สรุปสถานการณ์อุทกภัย เฝ้าระวัง 3 จังหวัด

กรมชลประทาน สรุปสถานการณ์อุทกภัย พร้อมสั่งเฝ้าระวัง 3 จังหวัด ที่อาจส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่ง

ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ บึงกาฬ (อุทกภัยริมลําน้ําโขง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี และบึงกาฬ) เข้าสู่ภาวะปกติ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย สถานการณ์เฝ้าระวัง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์อุทกภัย

1. จังหวัดยโสธร ปัจจุบันมีพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรลุ่มตํ่า 5 อําเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ไทยเจริญ อ.ป่าติ้ว อ.กุดชุม และอ.คำเขื่อนแก้ว รวมพื้นที่ประสบอุทกภัยประมาณ 12,598 ไร่ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ จํานวน 2 เครื่อง

ลุ่มน้ําลําเซบาย (07.00 น.) สถานี M.32 อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.55 ม. แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สถานี M.179A อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.12 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น

ลุ่มนํ้าชี (07.00 น.) สถานี E.2A อ.เมือง จ.ยโสธร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.28 ม. แนวโน้มทรงตัว สถานี E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.05 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น

2. จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่นำท่วมรวม 2 อําเภอ ได้แก่ อ.เสลภูมิ 17,934 ไร่ และอ.โพนทอง 10,296 ไร่ รวม 28,230 ไร่ และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจํานวน 3 เครื่อง ปัจจุบันลําน้ำยัง สถานี E.92 (06.00 น) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.38 ม. แนวโน้มลดลง

3. จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเขื่อนลําปาวได้มีการเพิ่มการระบายน้ำจํานวน 5 อําเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ อ.ดอนจาน และ อ.ฆ้องไชย พื้นที่ประสบอุทกภัยรวมประมาณ 7,600 ไร่

4. จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่น้ำท่วมจํานวน รวม 6 อําเภอประกอบด้วย อ.นาตาล อ.เขื่องใน อ.เขมราฐ อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม และ อ.ศรีเมืองใหม่ รวมพื้นที่ประสบอุทกภัยประมาณ 6,526 ไร่ ปัจจุบันลุ่มน้ำชีสถานี E.98 (07.00 น.) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.46 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น

5. จังหวัดนครพนม มีพื้นที่นํ้าท่วมรวม 12 อําเภอ ได้แก่ อ.ท่าอุเทน อ.ธาตุพนม อ.บ้านแพง อ.เมือง อ.โพนสวรรค์ อ.ปลากปลา อ.เรณูนคร อ.นาแก อ.วังยาง อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า และ อ.นาทม (แบ่งเป็นริมโขง 4 อําเภอ ได้แก่ อ.บ้านแพง อ.เมือง อ.ธาตุพนม และอ.ท่าอุเทน) รวมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 176,855 ไร่ คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 7 วัน โดยโครงการชลประทานนครพนมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำห้วยแคน อ.ธาตุพนม และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 8 เครื่องที่ ปตร.ธรณิศนฤมิต (ลําน้ำก่ำ)

ใส่ความเห็น